Spracovanie osobných údajov

 

 

Aktívnym označením príslušného políčka v rezervačnom formulári záujemca/záujemkyňa o plavecký kurz a jeho/jej prípadný zákonný zástupca, vyhlasuje, že: 

  • poskytnuté osobné údaje sú presné, správne, pravdivé a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne po zvážení všetkých okolností ich poskytnutia. Zároveň sa zaväzuje po dobu spracúvania osobných údajov oznámiť športovému odborníkovi Mgr. Jane Václavík, obchodné meno: Mgr. Jana Václavík - Plávanie jednoducho, miesto podnikania: Súmračná 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 403 594, telefónne číslo: +421 902 245 118, e-mail: dospeli@plavaniejednoducho.sk („Spoločnosť“) akékoľvek ich zmeny, t.j. tieto osobné údaje aktualizovať, a to bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy príslušná zmena nastala; 

  • si je vedomý/vedomá svojich práv podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), najmä ustanovení Článku 15 a nasl. Nariadenia (právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať a i.), a boli mu/jej poskytnuté všetky informácie podľa ustanovenia Článku 13 Nariadenia, najmä prostredníctvom nasledovnej Informácie prevádzkovateľa o spracovaní osobných údajov (nižšie):   

 

Informácia prevádzkovateľa o spracovávaní osobných údajov záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a  jeho/jej prípadného zákonného zástupcu podľa ustanovenia Článku 13 Nariadenia (ďalej len „Informácia“)

 

Spoločnosť oznamuje dotknutej osobe (záujemcovi/záujemkyni o plavecký kurz, resp. jeho/jej zákonnému zástupcovi) nasledovné informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačných systémoch Spoločnosti:

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 
Identifikačné údaje Spoločnosti sú uvedené v Nariadením požadovanom rozsahu vyššie. 
 

2. Zodpovedná osoba

 
Spoločnosť vzhľadom na rozsah spracovania osobných údajov nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu Spoločnosti podľa Článku 37 a nasl. Nariadenia.

 

3. Účel a právny základ spracovávania osobných údajov
 
a) Osobné údaje týkajúce sa záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz, resp. jeho jej zákonného zástupcu, poskytnuté Spoločnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefón záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz, prípadne v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefón zákonného zástupcu záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz, budú spracovávané na účely vykonania opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz, plnenia zmluvy o poskytovaní trénerských služieb v tejto súvislosti v nevyhnutnom rozsahu požadovanom zmluvou o poskytovaní trénerských služieb uzavretou so záujemcom/záujemkyňou o plavecký kurz a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v súlade s ustanovením Článku 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia na právnom základe podľa ustanovenia Článku 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia.
 
b) Osobné údaje poskytnuté na základe súhlasu záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a jeho/jej prípadného zákonného zástupcu v rozsahu meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón jeho/jej zákonného zástupcu, budú spracovávané na účely vedenia marketingovej komunikácie Spoločnosťou voči záujemcovi/záujemkyni o plavecký kurz, resp. jeho/jej zákonnému zástupcovi.
 
Právnym základom na spracovávanie osobných údajov záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a jeho/jej prípadného zákonného zástupcu je písomný súhlas udelený Spoločnosti podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
 
c) Osobné údaje poskytnuté na základe súhlasu záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a jeho/jej prípadného zákonného zástupcu v rozsahu údajov o zdravotnom stave záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz za účelom prispôsobenia kurzu jeho/jej individuálnym možnostiam a/alebo obmedzeniam, ak takéto údaje boli Spoločnosti poskytnuté.
 
Právnym základom na spracovávanie osobných údajov záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a jeho/jej prípadného zákonného zástupcu je písomný súhlas udelený Spoločnosti podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
 
 
4. Identifikácia príjemcu osobných údajov
 
Príjemcami osobných údajov záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz je Spoločnosť, resp. jej zamestnanci a spolupracovníci poverení/oprávnení na ich spracúvanie a poskytovatelia služieb internetu a elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu.
 
 
5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny
 
Spoločnosť nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín.
 
 
6. Doba uchovávania osobných údajov
 
Osobné údaje záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a jeho/jej zákonného zástupcu sa uchovávajú na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, t.j. do ukončenia plaveckého kurzu a úhrady príslušnej odmeny Spoločnosti za poskytnutie služieb, resp. na dobu stanovenú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
Osobné údaje záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a jeho/jej zákonného zástupcu získané na základe udeleného súhlasu sa uchovávajú na dobu do písomného odvolania (či už úplného alebo čiastočného) súhlasu so spracovaním osobných údajov záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a/alebo jeho/jej zákonného zástupcu.
 
 
7. Práva záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz
 
Záujemca/záujemkyňa o plavecký kurz a jeho/jej prípadný zákonný zástupca má právo požadovať prístup k jeho/jej osobným údajom spracovávaným Spoločnosťou podľa ustanovenia Článku 15 Nariadenia, právo na opravu osobných údajov záujemcu/záujemkyne podľa ustanovenia Článku 16 Nariadenia, právo na vymazanie osobných údajov záujemcu/záujemkyne (tzv. právo na „zabudnutie“) podľa ustanovenia Článku 17 Nariadenia za splnenia podmienok stanovených tamtiež, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov záujemcu/záujemkyne podľa ustanovenia Článku 18 Nariadenia za splnenia podmienok stanovených tamtiež, právo namietať spracúvanie osobných údajov záujemcu/záujemkyne podľa ustanovenia Článku 21 Nariadenia a právo na prenosnosť osobných údajov záujemcu/záujemkyne podľa ustanovenia Článku 20 Nariadenia za predpokladu, že sú splnené podmienky na prenosnosť osobných údajov záujemcu/záujemkyne stanovené tamtiež.
 
Znenie Nariadenia je dostupné na internete na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1526391417368&uri=CELEX:32016R0679 
 
8. Právo na odvolanie súhlasu
 
Záujemca/záujemkyňa o plavecký kurz a jeho/jej prípadný zákonný zástupca má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho/jej týkajú, poskytnutých na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť záujemca/záujemkyňa o plavecký kurz a jeho/jej prípadný zákonný zástupca o tejto skutočnosti informovaný/informovaná. Záujemca/záujemkyňa o plavecký kurz a jeho/jej prípadný zákonný zástupca môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelil/udelila, t.j. elektronickou, resp. písomnou formou.
 
Vzorový formulár na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na internetovej stránke [BUDE DOPLNENÉ] a pre odvolanie súhlasu je vyplnený formulár potrebné doručiť na e-mailovú adresu dospeli@plavaniejednoducho.sk.
 
 
9. Právo podať sťažnosť podľa ustanovenia Článku 77 Nariadenia
 
Záujemca/záujemkyňa o plavecký kurz má právo podať sťažnosť orgánu dozoru podľa ustanovenia Článku 77 Nariadenia, ak sa domnieva, že spracovanie jeho/jej osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami Nariadenia, a to najmä v členskom štáte EÚ jeho/jej obvyklého pobytu, miesta práce alebo miesta údajného porušenia. 
 
Dozorným orgánom, ktorému je sťažnosť možné podať, je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
 
10. Zákonná požiadavka/Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 
Poskytnutie osobných údajov záujemcom/záujemkyňou o plavecký kurz je dobrovoľné a záujemca/záujemkyňa nemá povinnosť poskytnúť akékoľvek osobné údaje.
 
V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa ods. 3 písm. a) Informácie, prípadne poskytnutia osobných údajov záujemcom/záujemkyňou v nedostatočnom rozsahu pre ďalšie spracovanie žiadosti o rezerváciu plaveckého kurzu, nebude zo strany Spoločnosti možné pokračovať so záujemcom/záujemkyňou o plavecký kurz v poskytnutí služby, keďže Spoločnosti nebude poskytnutý dostatočný podklad k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní trénerských služieb so záujemcom/záujemkyňou o plavecký kurz.
 
V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa ods. 3 písm. c) Informácie nebude možné kurz prispôsobiť individuálnym možnostiam a/alebo obmedzeniam záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz. Neposkytnutie údajov o zdravotnom stave nie je prekážkou poskytnutia služieb spojených s účasťou na plaveckom kurze, avšak môže v závislosti od reálneho zdravotného stavu záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz zvýšiť riziká prirodzene vyplývajúce z plávania, za ktoré Spoločnosť nenesie zodpovednosť.
 
 
11. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
 
Spoločnosť neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.