Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov


 

Dole podpísaný/podpísaná [BUDE DOPLNENÉ], trvalý pobyt: [BUDE DOPLNENÉ], dátum narodenia: [BUDE DOPLNENÉ] (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto športovému odborníkovi Mgr. Jane Václavík, obchodné meno: Mgr. Jana Václavík - Plávanie jednoducho, miesto podnikania: Súmračná 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 403 594 („Spoločnosť“), v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) odvoláva súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, v rovnakej forme, ako bol súhlas udelený 

 

v rozsahu*: 

(nehodiace sa preškrtnúť) 

1. meno;
2. priezvisko;
3. vek;
4. adresa;
5. telefón;
6. e-mail;
7. zdravotný stav,

všetkých osobných údajov*
 

poskytnutých Spoločnosti  v rezervačnom formulári.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola v súlade s Nariadením, Spoločnosťou informovaná, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním a na zákonnosť spracúvania osobných údajov na iných právnych základoch, ako je súhlas Dotknutej osoby (ak existujú).

 

 

V ..............................., dňa ...................................

 

 

______________________________

Dotknutá osoba 

 

 

*prosíme zaškrtnutím vymedziť, či odvolávate súhlas so spracovaním len vybraných osobných údajov alebo všetkých poskytnutých osobných údajov