Spracovanie osobných údajov

 

Aktívnym označením príslušného políčka v rezervačnom formulári záujemca/záujemkyňa o plavecký kurz, resp. jeho/jej zákonný zástupca, udeľuje športovému odborníkovi Mgr. Jane Václavík, obchodné meno: Mgr. Jana Václavík - Plávanie jednoducho, miesto podnikania: Súmračná 26, 82102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 403 594, telefónne číslo: +421 902 245 118, e-mail: dospeli@plavaniejednoducho.sk („Spoločnosť“), v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a jeho/jej prípadného zákonného zástupcu v rozsahu meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón záujemcu/záujemkyne o plavecký kurz a rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón jeho/jej zákonného zástupcu za účelom marketingovej komunikácie Spoločnosti.