Podmienky používania

Storno podmienky

Prevádzka IUVENTA

Klientovi za prípadnú neúčasť na tréningu v rámci kurzu nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu. V prípade vymeškania štyroch po sebe nasledujúcich hodín z dôvodu choroby (je potrebné priniesť potvrdenie od lekára, potvrdenie o práceneschopnosti) je možné si vymeškané tréningy nahradiť v rámci kurzu/semestra.

Prevádzka CENTRÁL

Klientovi za prípadnú neúčasť na tréningu nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu, ani náhradu vymeškaných hodín.

INDIVIDUÁLNY TRÉNING

Zrušenie dohodnutého individuálneho tréningu 48 hodín až 24 hodín je 50 % z ceny tréningu, 24 hodín až 0 hodín 100 % ceny.